Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2015

heartpressure
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viabe-yourself be-yourself
heartpressure
2992 811a
Reposted fromoutline outline viakiks kiks
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
heartpressure
heartpressure
3476 6301
Reposted fromcalifornia-love california-love viakiks kiks
6883 0a8f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viakiks kiks
7047 6085
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viakiks kiks
heartpressure
- Dobroć zaczyna się w domu.
- Choroby psychiczne też.
— Libba Bray - Wróżbiarze.
Reposted fromnutt nutt viamagiciansassistant magiciansassistant
heartpressure
9792 a4ef
2572 51d6 500
Reposted fromtransparents transparents viaMerlinka Merlinka
heartpressure
8753 15e1
Reposted fromstylte stylte viafind-balance find-balance
heartpressure
9661 d6a8
Reposted fromsensation sensation viafind-balance find-balance
3126 0c96
Reposted fromnoirceur noirceur viaso-so so-so

March 05 2015

heartpressure

Tańczyłem z paroma przypadkowymi dziewczynami, a potem - z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora z listu do Osieckiej
heartpressure
8035 4862 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viafind-balance find-balance
heartpressure
7114 dff6
Reposted fromolbaria olbaria viaMerlinka Merlinka
heartpressure
heartpressure
Wciąż o Tobie myślę, gdy nocą śpię przy ścianie.
— Koniec Świata - Jak mnie tu znalazłeś
Reposted fromnivea nivea viamagiciansassistant magiciansassistant
heartpressure
0072 02cb
Reposted fromnajmilej najmilej viavitek vitek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...