Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2015

heartpressure
5888 bac9 500

March 14 2015

heartpressure
6017 00f4
Reposted fromkulamin kulamin viafelicka felicka
heartpressure
heartpressure
Prawda jest taka, że czasami brakuje mi Ciebie tak bardzo, 
że ledwo mogę to znieść. 
— Tajemnica Brokeback Mountain
heartpressure
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viaporanina poranina
heartpressure
6253 c559
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv viafind-balance find-balance
heartpressure
2232 749c
Reposted fromohshit ohshit viaislandinthesun islandinthesun
heartpressure
heartpressure
9756 e61a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
heartpressure
0651 28dd
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
7662 2791 500

this is so amazing look at how the fingertips are changing

heartpressure
heartpressure
Kocham Cię tak jak nigdy nie kochałam nikogo, chociaż całkiem mało wiem o miłości innej niż ta, którą mam dla Ciebie. 
— jakie to kurwa smutne, że on już nieaktualny, a to takie prawdziwe
Reposted fromdontforgot dontforgot viaMissMurder MissMurder
heartpressure
6701 0a41
heartpressure

March 07 2015

heartpressure
heartpressure
3769 663f 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaminiatura miniatura
heartpressure
0926 e4e5
cosy
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaatranta atranta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl